گوگل ادوردز، بسته به کلماتی که کاربران انتخاب می‌کنند و میزان جستوجوى یک کلمه، هزینه‌هايی را برای آن تخصیص می‌دهد. در حقیقت این روش، رقیبی برای SEO است.این عدد بسته به شرایطی نظیر کیفیت متن تبلیغ و گیرایی موضوع آن و نسبت مشاهده به کلیک که به آن CTR گفته می‌شود تغییر می‌کند. تبلیغ ادوردز که یکی از بهترین انواع تبلیغات کلیکی است، برای کسب و کارهایی که وضعیت رقابتی دارند، بسیار مؤثر است.گیرایی تبلیغ و هدفمند بودن آن، عاملی است که بسته به شرایط صنعت تعیین می‌شود.